Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Mrákov
Základní škola Mrákov
škola mnoha možností

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Dokumenty školní družiny

Ředitel Základní školy Mrákov, okres Domažlice podle § 123  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 74/2005 o zájmové vzdělávání stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání (školní družina ZŠ Mrákov ) v částce 100 Kč měsíčně pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

1. Výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny bude stanovena vždy na počátku kalendářního roku a bude pro daný kalendářní rok platná.

2. Termíny úhrady příspěvku na neinvestiční náklady ŠD jsou stanoveny takto:

leden - červen:

  • platba 1x za 6 měsíců
  • splatnost do 15. března         

září  – prosinec:

  • platba 1x za 4 měsíce
  • splatnost do 20. září

3. Způsob placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny.

Zákonný zástupce žáka zaplatí příspěvek ve stanovené výši a v určeném termínu v pokladně školy (ředitelna ZŠ Mrákov). Proti finanční úhradě obdrží zákonný zástupce žáka potvrzení o zaplacení. Takto získané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu neinvestičních výdajů.

4. V případě odhlášení žáka ze ŠD v průběhu zaplaceného období nebude příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny zákonným zástupcům žáka vrácen.

5. Úplata může být snížena nebo prominuta

a)žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu (§ 20 odst.1 zákona č.117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) pobírá jeho zákonný zástupce

b)žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu(§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,

pokud tyto skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu  b) prokáže řediteli školy.  

O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitel školy rozhodnutí.

V Mrákově dne 3. 1. 2023

Mgr. VladimírDuffek

ředitel školy

Školní družina⁄Krtek

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru