Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 187
TÝDEN: 1988
CELKEM: 405411

Navigace

Obsah

Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace

 

Vnitřní řád školní družiny

 

 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

 

Práva žáků a zákonných zástupců

Žáci mají právo:

- na vzdělání a školské služby podle Školského zákona

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo sdělit přímo řediteli školy

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

Zákonní zástupci mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žáci jsou povinni:

- řádně docházet do ŠD a řádně se vzdělávat

- dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním vnitřním řádem ŠD

- vyjadřovat své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody zaplatit

 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

- zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

- písemně požádat o vyzvednutí svého dítěte v jiné době, než která je stanovena v přihlášce

 

 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 

 • lokalizace ŠD: místnost v budově školní jídelny

 • do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci I. a II. třídy ZŠ Mrákov a to do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků ŠD, tj. 30 žáků. V případě vyššího počtu zájemců bude upřednostněn uchazeč, který má zájem ŠD využívat více dní v týdnu

 • úplata za ŠD činí měsíčně 80 Kč

 • žáci docházející do ŠD odcházejí na oběd s určeným vyučujícím, který dohlédne na odchod žáků do ŠD po obědě

 • do ŠD chodí žáci vhodně oblečeni, na sportovní činnosti se převlékají, na ven mají pevnou obuv

 • žáci si mohou nosit do ŠD svačiny a pití, aby byl zajištěn pitný režim

 • žáci si nosí aktovky a osobní věci do ŠD

 • ŠD využívá ke své činnosti i další prostory školy: tělocvičnu, počítačovou učebnu, venku využívá ŠD školní hřiště, hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště

 • zákonným zástupcům podá vychovatelka kdykoliv po domluvě informace o žákovi a činnosti ŠD, rodiče se mohou aktivně zapojit do aktivit pořádaných ŠD

 • způsob přihlašování, odhlašování a vyzvedávání žáků ze ŠD:

 • rodiče v přihlášce uvedou rozsah docházky žáků (dobu příchodu a odchodu dle rozpisu na přihlášce) a informaci, zda budou odcházet sami nebo v doprovodu jiné osoby

 • žáci dojíždějící odcházejí na spoj 10 minut před odjezdem

 • místní žáci odcházejí tak, aby nenarušovali činnost, tzn. v době odchodu žáků na spoje do 13 h a pak až ve 14 h 30 min

 • pokud žáka vyzvedávají rodiče nebo sourozenci, zaklepou na dveře ŠD nebo podle oznámení, kde se ŠD nachází, si pro žáka dojdou, popř. na žáka před školou počkají

 • v případě, že má žák odejít ze ŠD v jiný čas, než je uvedeno v přihlášce, zákonní zástupci žáka jsou povinni písemně oznámit čas odchodu, den (datum) a podepsat se, jinak dítě ze ŠD nebude puštěno, na telefonická vyzvání se nebere zřetel

 • v případě, že si rodiče nevyzvednou dítě do skončení provozu školní družiny, to je do 16 h, vychovatelka oznámí tuto skutečnost řediteli školy a ten následně kontaktuje OSPOD (Odbor sociální a právní ochrany dítěte) 

 • odhlášení žáků ze ŠD se provádí písemně

 • o případném vyloučení žáka ze ŠD rozhodne ředitel ZŠ (nezaplacení úplaty, dlouhodobá neomluvená absence, vážné či soustavné porušování vnitřního řádu ŠD)

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 

 • pokud žák navštěvuje zájmový kroužek nebo má jinou aktivitu ve škole, za jeho přechod na činnost a příchod do ŠD zodpovídá vedoucí kroužku či vyučující

 • žáci vždy dodržují daná pravidla a bezpečnost pro určený prostor a v něm vykonávanou aktivitu

 • žáci se k sobě vzájemně chovají přátelsky, vstřícně a jsou ochotni si pomoci

 • žáci jsou vedeni k pravidelným hygienickým návykům, zásadám stolování, zdvořilostním návykům, péči o čistotu a pořádek a k péči o svoje zdraví

 • vychovatelka se snaží učinit všechna opatření, aby nebezpečí úrazu bylo minimalizováno

 • dojde-li přesto k úrazu, zajistí první pomoc, informuje rodiče a vyplní patřičnou dokumentaci

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků

 

 • žáci ve ŠD a v prostorech určených k její další činnosti neničí společný majetek, šetrně zacházejí se svěřenými pomůckami, dbají na čistotu a hygienu, řídí se pokyny vychovatelky

 • případné úmyslné zničení nebo poškození věcí žáci (prostřednictvím zákonných zástupců) hradí

 

 

 

 

 

Datum: 31. 5. 2013

 

Platnost od 1. 9. 2013                                                                                        

                                                                               Mgr. Vladimír Duffek,                                                                                                                ředitel školy