Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 18. května 2023

č. 38/2023

Přítomni:  p. Anderlová, p. Auer, p. Barnová, p. Blahutová, p. Formanová,

                   p. Houdková, p. Kašová, p. Konopová, p. Květonová, p. Duffek

             

Program:

 

  1. Přivítání, program zasedání
  2. Seznámení s hospodářským výsledkem za rok 2022
  3. Seznámení se schválenými rozpočty ZŠ Mrákov na rok 2023
  4. Aktuality ze života školy
  5. Podněty a návrhy členů ŠR
  6. Termín příštího zasedání
  7. Diskuse

 

Ad 1) Předsedkyně ŠR p. Anderlová přivítala členy ŠR a seznámila je s               programem.

 

Ad 2) Členové ŠR byli seznámeni p. ředitelem Duffkem s hospodářským 

výsledkem za rok 2022.

 

Ad 3) Členové ŠR byli seznámeni p. ředitelem Duffkem se schválenými  

rozpočty na rok 2023.

 

Ad 4)

- celkem 198 žáků (6 žáků se vzdělává v cizině)

- v dubnu při zápisu prvňáčků bylo zapsáno 19 žáků, tř. uč. L. Vísnerová

- žáci 9. třídy byli úspěšně přijati na další stupeň vzdělávání

- z 8. třídy ukončí základní školní docházku Kuneš Lukáš (SOU)

- na GJŠB z 5. třídy byla přijata Kratochvílová Janiela

   ze 7. třídy žáci: Bay Jiří, Kabourková Julie, Ledvina Šimon

 

- příprava úvazků a personálních změn na příští ŠR

- třídnictví 6. třídy p. uč. J. Herčík (23 žáků)

- z důvodu vážného úrazu se léčí p. uč. Němcová, do konce školního roku bude zajištěn zástup do 3. třídy

 

Výchovně vzdělávací proces

- hlavním úkolem je plnění ŠVP v plné míře, což dokazuje úspěšné přijímací řízení žáků 5., 7. a 9. třídy

 

- naše škola byla vybrána, aby se účastnila hlavního šetření TIMSS 2023. Mezinárodní projekt TIMSS zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 8. ročníku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia v matematice a v přírodních vědách. 

- čerpáme prostředky z projektu šablony J. A. Komenský

- ve výuce 8. třídy se začínají využívat brýle pro virtuální realitu

 

Školní a mimoškolní aktivita

Březen:   Matematický klokan, Pythagoriáda

Duben:    basketbalové turnaje II. stupeň, divadlo 1. – 2. tř., vybíjená 5. tř.,                               Den Země – úklidová akce „Ukliďme Česko“

                 Mc Donald Cup 1. – 5. tř. – postup do kraje, volejbal 8. – 9. tř.,                                    Planeta Země, šachový turnaj

                 spolupráce s GJŠB na projektu Vzdělání 4.0 v Plzeňském kraji,                                     jehož náplní jsou připravené aktivity vyučujících GJŠB na téma                  robotika, botanika, chemie a geologie                               

Květen:   turistický výlet na Šumavu (55 žáků), atletická soutěž Pohár                                        rozhlasu II. stupeň, štafetový pohár I. stupeň, atletický čtyřboj                  II.stupeň, přehazovaná II. st., Soutěž mladých zdravotníků,                                        fotbalový turnaj II. stupeň, přednášky na téma oběti II. světové                                 války (Heydrichiáda …) zprostředkované zaměstnanci Památníku                               Zámeček v Pardubicích                                                                                                         při Tv plníme pohybové testy v rámci akce Sazka olympijský víceboj       (pokud budeme vylosováni, proběhne na naší škole setkání s olympionikem)     výstavy, přednášky, třídní akce – informace na webových                                        stránkách

Červen:   připravuje se: Profiorientace žáci 8. tř., koncert ZUŠ, Dračí lodě,                  Show na kolech (bezpečnost v silničním provozu a povinná                   výbava), třídní výlety, dětský den, závěrečné vystoupení 9. třídy    

                 

Ad 5) paní Konopová zmínila, že by škole prospěla větší propagace než pouhé webové stránky, navrhla případné akce a úspěchy žáků zveřejnit také na Instagram

 

Ad 6) Příští termín zasedání ŠR je stanoven na čtvrtek 12. 10. 2023 od 17 h.

                                         

 

Ad 7) Diskuse:

- aktualizace koncepce školy (modernizace)

- zápis do prvního ročníku, žák Tadeáš Drozda

          - turistický výlet na Šumavu, paní Konopová poděkovala za zorganizování

          - paní Kašová poděkovala za úspěšné zvládnutí školní docházky svého

           syna Ondřeje

 

Zapsala: Anderlová Barbora

Zápis proveden a schválen 26. 5. 2023 


2. 6. 2023 Zobrazit méně

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 19. května 2022  č. 36/2022

Přítomni: p. Anderlová, p. Blahutová, p. Formanová, p. Houdková,
p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek

Omluveni: p. Auer, p. Barnová

2. 6. 2022 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 14. října 2021 č. 35/2021

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Duffek
Omluvena: p. Ticháčková

21. 10. 2021 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 20. května 2021  č. 34/2021

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Duffek
Omluveny: p. Květonová, p. Ticháčková, p. Formanová, p. Vísnerová

2. 6. 2021 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 15. října 2020 č. 33/2020

Přítomni: p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová, p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová, p. Ticháčková, p. Duffek

23. 11. 2020 Zobrazit více

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 28. května 2020 č. 32/2020

Přítomni:    
p. Anderlová, p. Auer, p. Formanová, p. Vísnerová,
p. Barnová, p. Houdková, p. Kašová, p. Květonová,
p. Ticháčková, p. Duffek

14. 6. 2020 Zobrazit více

Jednací řád školské rady Základní školy Mrákov

ČI. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. ČI. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředse ...

24. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka

  • 1